(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

absolwent

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Absolwent

W celu sporządzanie duplikatu dyplomu, świadectwa, legitymacji szkolnej lub przebiegu szkolenia w oparciu o posiadaną dokumentację należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dokonać opłaty skarbowej, a następnie komplet dokumentów złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie.

  • za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub przebiegu szkolenia należy wnieść opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej tj. 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych)
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej tj. 9,00zł (słownie: dziewięć złotych)

Numer konta bankowego na które należy wnosić opłaty za wystawiane przez szkołę duplikaty lub przebieg szkolenia:

Bank PKO BP: 0510 2010 2600 0011 0202 2753 45

(z dopiskiem: opłata za wystawienie duplikatu lub przebieg szkolenia)

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Wniosek o duplikat dyplomu
Wniosek o duplikat legitymacji
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Wniosek o przebieg szkolenia