(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

technik elektroradiolog

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Okres nauczania

2,5 roku

Tryb nauczania

dzienny

Symbol

321103

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Do zadań zawodowych technika elektroradiologa należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia), jak i elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii.

Możliwości zatrudnienia dla technika elektroradiologa

szpitale lub przychodnie
oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Organizacja i ochrona zdrowia
– Język angielski
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Propedeutyka zdrowia
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Podstawy patologii
– Anatomia i fizjologia
– Fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura elektromedyczna
– Ochrona radiologiczna
– Diagnostyka obrazowa
– Diagnostyka elektromedyczna
– Radioterapia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia rentgenografii
– Pracownia anatomii radiologicznej
– Pracownia elektrokardiografii
– Pracownia mammografii
– Pracownia elektroencefalografii
– Pracownia USG
– Język migowy
– Pierwsza pomoc
– Organizacja i stosowanie diagnostyki radiologicznej

Przedmioty ogólnokształcące

– Wychowanie fizyczne

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację MED.08.odbywa się pod koniec V semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza