(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

deklaracja dostępności

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

Deklaracja dostępności strony internetowej
CKZiU w Warszawie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony ckziu.waw.pl.

• Data publikacji strony internetowej: 2017-02-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Filmy, które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
• część plików nie jest dostępna cyfrowo
• niektóre linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
• brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury
• zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
• filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
• Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-01
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Piotrowski, e-mail: r.piotrowski@ckziu.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810 46 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
• przystanki autobusowe i tramwajowe są zlokalizowane w okolicy,
• główne wejście znajdujące się od frontu budynku i prowadzą do niego schody,
• przy wejściu brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
• wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
• dodatkowo są wejścia od strony podwórka – dostępne dla określonych grup słuchaczy i pracowników w określonych godzinach,
• przy wejściu głównym szkoły znajduje się portiernia,
• w budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
• budynek nie posiada wind,
• budynek nie ma dostosowania dla osób niepełnosprawnych,
• w szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line
• do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku szkoły. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Ułatwienia
• podwyższony kontrast
• podświetlane linki
• czytelna czcionka

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.