(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

terapeuta zajęciowy

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Okres nauczania

2 lata

Tryb nauczania

dzienny lub stacjonarny

Symbol

325907

Zawód terapeuty zajęciowego należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Terapeuta zajęciowy jest osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych w życiu społecznym.

Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. 

Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym celowe zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez niego terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie.

Możliwości zatrudnienia dla terapeuty zajęciowego

oddziały szpitalne
domy pomocy społecznej
zakłady opiekuńczo-lecznicze
hospicja
środowiskowe domy pomocy
domy pogodnej starości
domy samotnej matki
warsztaty terapii zajęciowej
otwarte kluby seniora
domy dziecka
domy dziennego pobytu
pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Podstawy organizacji ochrony zdrowia
– Język angielski
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Propedeutyka zdrowia
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– Język migowy
– Pierwsza pomoc
– Podstawy patologii
– Anatomia i fizjologia
– Rehabilitacja
– Podstawy pedagogiki
– Terapia zajęciowa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia terapii zajęciowej
– Terapia zajęciowa z podopiecznym

Przedmioty ogólnokształcące

– Wychowanie fizyczne

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację MED.13. odbywa się pod koniec IV semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza