(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

opiekun medyczny

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

OPIEKUN MEDYCZNY

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

MED.14. Świadczenie usług medyczno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Okres nauczania

1,5 roku

Tryb nauczania

stacjonarny

Symbol

325402

Zakres działań opiekuna medycznego dotyczy wybranych czynności medycznych  oraz zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych względem osób niesamodzielnych, chorych lub niepełnosprawnych. Opiekun medyczny w swojej działalności może wykonywać również  niektóre czynności rehabilitacyjne. Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby pacjenta w różnym wieku i stopniu zaawansowania choroby w zakresie ograniczeń  psychologicznych, funkcjonalnych i biologicznych.

Opiekun medyczny to zawód, którego będziemy wszyscy coraz bardziej potrzebować.
W starzejącym się społeczeństwie zwiększać się będzie liczba osób wymagająca nieustannej opieki.

Od 2021 r. zawód opiekuna medycznego zyskał nowe kompetencje.
W związku z tym wzrósł prestiż tego stanowiska oraz potencjalne wynagrodzenie, na które możesz liczyć po ukończeniu nauki.

Opiekunowie medyczni po 1,5 roku nauki mogą m.in.:
• pobierać krew – zastępując pielęgniarkę/ratownika/technika analityki medycznej
• podawać leki w formie iniekcji podskórnej np. (insulinę, heparynę drobnocząsteczkową)
• przeprowadzać ćwiczenia fizjoterapeutyczne w oparciu o metodę Hoppe’a.

Możliwości zatrudnienia dla opiekuna medycznego

oddziały szpitalne
domy pomocy społecznej
zakłady opiekuńczo-lecznicze
hospicja
środowiskowe domy pomocy
domy pacjenta jako indywidualna opieka
domy pogodnej starości
fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku opiekuna medycznego.
– Język angielski zawodowy
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Organizacja ochrony zdrowia
– Promocja zdrowia
– Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
– Zarys anatomii i fizjologii człowieka
– Język migowy
– Gerontologia
– Podstawy farmakologii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia zabiegów medyczno – pielęgnacyjnych
– Aktywizacja osoby chorej i niesamodzielnej
– Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną
– Pierwsza pomoc

Przedmioty ogólnokształcące

– Podstawy przedsiębiorczości

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację MED.14.odbywa się pod koniec III semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek OPIEKUN MEDYCZNY

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza