(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

opiekunka dziecięca

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Nauka jest bezpłatna

Kwalifikacja

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Okres nauczania

2 lata

Tryb nauczania

zaoczny

Symbol

325905

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków. Opiekunka prowadzi także zajęcia edukacyjno-rozwoje, uwzględniając  rozwój psychomotoryczny  dziecka.

Możliwości zatrudnienia dla OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ

żłobki
przedszkola /grupy do 4 lat/
domy opieki
domy dziecka
szpitale
hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

– Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej
– Język angielski zawodowy
– Podstawy komunikacji w zawodzie
– Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
– Zdrowie publiczne
– Język migowy
– Pierwsza pomoc
– Wychowanie dziecka
– Pielęgnacja dziecka zdrowego
– Pielęgnacja dziecka chorego lub z niepełnosprawnością

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

– Pracownia wychowania dziecka
– Pracownia pielęgnacji dziecka
– Pracownia literatury dziecięcej
– Pracownia wychowania muzycznego
– Pracownia plastyczno-techniczna

Przedmioty ogólnokształcące

– Podstawy przedsiębiorczości

Egzamin państwowy potwierdzający kwalifikację SPO.04. odbywa się pod koniec IV semestru.

Co otrzymam po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym?

Świadectwo ukończenia szkoły

Dyplom zawodowy

Certyfikat kwalifikacji zawodowych

Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenie dokumentów na dany kierunek?

wniosek o przyjęcie do szkoły – druk do pobrania lub na miejscu w sekretariacie szkoły

• świadectwo ukończenie szkoły średniej – oryginał, odpis, duplikat, notarialna kopia
• dwie aktualne fotografie legitymacyjne /30 x 42 mm/ – podpisane
• zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie /skierowanie dostępne w sekretariacie szkoły/
• zaświadczenie o badaniu na nosicielstwo
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B
• osoba niepełnosprawna – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności

Chcę zapisać się na kierunek OPIEKUNKA DZIECIĘCA

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* zgoda wymagana do przesłania formularza