(22) 810 46 17 sekretariat@ckziu.waw.pl

Regulamin Facebook

DZIENNIK LEKCYJNY

BIBLIOTEKA
ON-LINE

REGULAMIN KONKURSU

„Kosmetyczka – zawód przyszłości” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kosmetyczka – zawód przyszłości” (dalej „Konkurs”).

1. Konkurs jest prowadzony przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie , ul. Grenadierów 30a, 04-602 Warszawa (dalej „Organizator”).

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 14.12.2023 r. a zakończenie w dniu 17.12.2023 r. o godzinie 23.59

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

5. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook zgodnie z jego zasadami (dalej „Uczestnik”).

a) W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy CKZiU.

6.Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook na profilu

MedykGrenadierów www.facebook.com/medykgrenadierow/ (dalej: „Strona”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

7. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie

Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez

serwis Facebook („Profil”), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem

opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami

lub wytycznymi Facebooka, którego nazwa powinna odpowiadać imieniu i

nazwisku Uczestnika.

8. Zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu polega na opublikowaniu na Stronie

pod postem treścią zadania konkursowego. Publikacja Odpowiedzi na

zadanie konkursowe musi nastąpić w okresie trwania konkursu w taki sposób,

aby Odpowiedź była dostępna publicznie. Odpowiedzi, które nie zostaną

opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w Konkursie. Przystąpienie

do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9. W Konkursie każdy może wziąć udział jednorazowo.

10. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych w Konkursie zgodnie z punktem 8

Regulaminu, Organizator wybierze 1 najlepszą. Za zajęcie 1 miejsca

przysługuje Nagroda.

11. W dniu 18.12.2023 Organizator w dedykowanym poście na stronie MedykGrenadierów ogłosi wyniki Konkursu. Ogłoszenie będzie zawierało imię i nazwiska laureata.

12. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do

wysłania na skrzynkę odbiorczą strony MedykGrenadierow w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o wygranej oświadczenia, w którym poda wszystkie

poniższe dane: imię, nazwisko, adres do doręczenia, adres mailowy oraz numer telefonu. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy za pomocą firmy InPost do paczkomatu chyba, że zwycięzca wyrazi chęć odbioru osobistego nagrody.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego

Uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi

elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych,

religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw

osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.

14. Uczestnik, zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że

jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i

majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że

Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

15. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

NAGRODY

16. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora konkursu. Są to: 1. miejsce – kubek termiczny, świeca sojowa, notes świąteczny wraz z długopisem.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

17. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane przez Organizatora w terminie do

dnia 22.12.2023 do godziny 23:59.

18. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym

na ekwiwalent pieniężny.

19. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

20. Administratorem danych osobowych, gromadzonych w związku z

Konkursem jest Organizator, Administrator strony MedykGrenadierow – czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie przy ulicy Grenadierów 30 A.

21. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je tylko w celu i

zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. Dane osobowe osoby nagrodzonej

mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

22. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę

swojego profilu na portalu Facebook Uczestnika. Dane osobowe

niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres

zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

23. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit.

b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:

„RODO”), oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

24. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do

realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń,

wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa

Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca

konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia

wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją.

25. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu

przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji

marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

26. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej.

27. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a

także prawo do przenoszenia danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych iod@ckziu.waw.pl

28. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych

osobowych narusza przepisy RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany

czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

30. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

31. Tekst Regulaminu Konkursu został zaakceptowany przez Organizatora i będzie udostępniony do publicznej wiadomości na Stronie.