Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z dnia 18 maja 2020r

       w sprawie:  wprowadzenia  procedury bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w czasie pandemii COVID-19,

na podstawie: Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole oraz Wytycznych GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej z dnia 15.05.2020

zarządzam, co następuje:

 • 1

         Wprowadza się procedurę bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Warszawie w czasie pandemii COVID -19 w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 – do pobrania plik pdf

2020-05-24T22:16:22+02:0024 maja, 2020|Aktualności|

Przedłużenie zajęć zdalnych do 24 maja 2020r.

Przedłużenie zajęć zdalnych do 24 maja 2020r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r.,zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19,

Informujemy iż wszystkie formy kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będą odbywały się zdalnie do 24 maja 2020r.

2020-04-27T11:14:34+02:0027 kwietnia, 2020|Aktualności|

Zawieszenie zajęć w szkole do 26 kwietnia 2020r.

W związku z wydaniem kolejnego komunikatu rządu o czasowym zawieszeniu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, informujemy że zajęcia zdalne
w szkole ulegają przedłużeniu we wszystkich formach kształcenia do dnia
26 kwietnia 2020r., z wyłączeniem wiosennej przerwy świątecznej: 9-14 kwietnia 2020r.

2020-04-10T11:00:03+02:0010 kwietnia, 2020|Aktualności|

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 24 marca 2020r.

Zarządzenie nr 3/2020

Z dnia 24 marca 2020r.

W sprawie wprowadzenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Warszawie nauczania zdalnego w okresie 25 marca- 10 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządzam, co następuje:

 • 1

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest realizowana zdalnie we wszystkich formach kształcenia. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.

 • 2

Do jej realizacji w szkole służy poczta elektroniczna wraz z udostępnionymi adresami e-mail, wybrane portale społecznościowe oraz będąca w przygotowaniu platforma do nauczania on-line, do której każdy uczestnik procesu kształcenia będzie miał umożliwiony dostęp przez szkołę.

 • 3

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie słuchaczy zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie ich możliwości psychofizycznych oraz możliwości technicznych, w zakresie posiadanego sprzętu.

 • 4

Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, zgodnie z ustalonym tygodniowym/semestralnym planem zajęć, z możliwością modyfikacji programu nauczania, gdyby były trudności w realizacji określonych efektów kształcenia. Praktyczna nauka zawodu i jej realizacja koordynowana będzie przez kierowników szkolenia praktycznego,
z możliwością przesunięcia zajęć pod koniec roku szkolnego, lub realizacji zdalnie wybranych efektów kształcenia.

 • 5

Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania i oceny postępów słuchaczy w nauce, uprzednio informując słuchaczy o wymaganiach oraz wskazując zakres materiału i termin wykonania zadania. Każdy słuchacz powinien być poinformowany o uzyskanej ocenie indywidualnie oraz o możliwości i warunkach jej poprawy.

 • 6

Nauczyciel odpowiedzialny jest za dokumentowanie pracy dydaktycznej w sposób określony przez dyrektora szkoły i przekazywanie jej w wyznaczonym terminie.

 • 7

Nauczyciele pełniący dodatkowe zadania na rzecz szkoły, oraz inne obowiązki poza dydaktyczne zobowiązani są do przygotowania indywidualnych sprawozdań i przekazania dyrektorowi w wyznaczonym terminie.

 • 8

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć ze słuchaczami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie co najmniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego.

 • 9

Wszyscy nauczyciele po zapoznaniu się z treścią zarządzenia zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej na adres:j.greda@ckziu.waw.pl, o następującej treści: ”Zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 3/2020  dyrektora szkoły, data podpis.

 • 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Warszawa 24 marca 2020r
Dyrektor szkoły: Dorota Mystkowska

2020-03-25T14:03:14+01:0025 marca, 2020|Aktualności|

Informacja dla absolwentów

Informacja dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, a chcieliby przystąpić ponownie w sesji letniej 2020r.:

Przypominamy, iż termin składania deklaracji upływa z dniem 31 marca 2020r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych z powodu stanu epidemii w Polsce, deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły: sekretariat@ckziu.waw.pl

2020-03-23T11:27:43+01:0023 marca, 2020|Aktualności|

UWAGA!

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, iż do dnia 10 kwietnia 2020r. Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Warszawie będzie pełnić dyżury telefoniczne, a wszystkie formy kształcenia będą odbywały się w tym okresie zdalnie.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22)810-46-17, oraz drogą elektroniczną: sekretariat@ckziu.waw.pl

 

2020-03-23T11:25:18+01:0023 marca, 2020|Aktualności|

Komunikat CKE

Zgodnie z INFORMACJĄ Dyrektora CKE z dnia 18.03.2020r. wyniki egzaminu przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 zostaną przekazane zdającym 20 marca 2020r.(piątek) ok.godziny 10.00:

–  kwalifikacje „jednoliterowe” w sposób określony przez Dyrektora danej szkoły/placówki,

–  kwalifikacje „dwuliterowe” w formie sms lub e-maila.

Jednocześnie informujemy, że ani okręgowe komisje egzaminacyjne ani CKE nie mogą telefonicznie przekazywać informacji o wynikach egzaminu danego zdającego.

 

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 do 31 marca 2020r do Dyrektora macierzystej szkoły albo do Dyrektora OKE.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły (sekretariat@ckziu.waw.pl) albo do OKE.

Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej –do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej –do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

2020-03-19T16:05:10+01:0019 marca, 2020|Aktualności|

UWAGA!!!

W związku z decyzją MEN o ograniczeniu funkcjonowania szkoły
i placówek oświatowych,

Informujemy iż w dniach: 16 do 25 marca 2020 r. na teren budynku szkoły będą mogli wchodzić wyłącznie pracownicy administracji i obsługi oraz pracownicy poczty i przesyłek kurierskich.

Sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur telefoniczny

Wszystkich zainteresowanych, w tym kandydatów do CKU zapraszamy do kontaktu pod numerem:

(22) 810-46-17 oraz za pomocą e-mail: sekretariat@ckziu.waw.pl

Nauczyciele CKZiU będą w stałym kontakcie ze słuchaczami i będą dostarczać im materiały edukacyjne drogą elektronicznej do samodzielnej nauki w domu.

2020-03-12T14:25:19+01:0012 marca, 2020|Aktualności|
Go to Top