Zarządzenie nr 3/2020

Z dnia 24 marca 2020r.

W sprawie wprowadzenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Warszawie nauczania zdalnego w okresie 25 marca- 10 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządzam, co następuje:

  • 1

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest realizowana zdalnie we wszystkich formach kształcenia. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.

  • 2

Do jej realizacji w szkole służy poczta elektroniczna wraz z udostępnionymi adresami e-mail, wybrane portale społecznościowe oraz będąca w przygotowaniu platforma do nauczania on-line, do której każdy uczestnik procesu kształcenia będzie miał umożliwiony dostęp przez szkołę.

  • 3

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie słuchaczy zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie ich możliwości psychofizycznych oraz możliwości technicznych, w zakresie posiadanego sprzętu.

  • 4

Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, zgodnie z ustalonym tygodniowym/semestralnym planem zajęć, z możliwością modyfikacji programu nauczania, gdyby były trudności w realizacji określonych efektów kształcenia. Praktyczna nauka zawodu i jej realizacja koordynowana będzie przez kierowników szkolenia praktycznego,
z możliwością przesunięcia zajęć pod koniec roku szkolnego, lub realizacji zdalnie wybranych efektów kształcenia.

  • 5

Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania i oceny postępów słuchaczy w nauce, uprzednio informując słuchaczy o wymaganiach oraz wskazując zakres materiału i termin wykonania zadania. Każdy słuchacz powinien być poinformowany o uzyskanej ocenie indywidualnie oraz o możliwości i warunkach jej poprawy.

  • 6

Nauczyciel odpowiedzialny jest za dokumentowanie pracy dydaktycznej w sposób określony przez dyrektora szkoły i przekazywanie jej w wyznaczonym terminie.

  • 7

Nauczyciele pełniący dodatkowe zadania na rzecz szkoły, oraz inne obowiązki poza dydaktyczne zobowiązani są do przygotowania indywidualnych sprawozdań i przekazania dyrektorowi w wyznaczonym terminie.

  • 8

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć ze słuchaczami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie co najmniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego.

  • 9

Wszyscy nauczyciele po zapoznaniu się z treścią zarządzenia zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej na adres:j.greda@ckziu.waw.pl, o następującej treści: ”Zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 3/2020  dyrektora szkoły, data podpis.

  • 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Warszawa 24 marca 2020r
Dyrektor szkoły: Dorota Mystkowska