Zapraszamy Absolwentów

Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych

oraz Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego,

którzy zdawali egzamin w sesji maj/lipiec 2018 r.,

po odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Świadectwa i dyplomy wydawane będą od 03 września 2018 r.

w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości.