Zgodnie z INFORMACJĄ Dyrektora CKE z dnia 18.03.2020r. wyniki egzaminu przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 zostaną przekazane zdającym 20 marca 2020r.(piątek) ok.godziny 10.00:

–  kwalifikacje „jednoliterowe” w sposób określony przez Dyrektora danej szkoły/placówki,

–  kwalifikacje „dwuliterowe” w formie sms lub e-maila.

Jednocześnie informujemy, że ani okręgowe komisje egzaminacyjne ani CKE nie mogą telefonicznie przekazywać informacji o wynikach egzaminu danego zdającego.

 

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 do 31 marca 2020r do Dyrektora macierzystej szkoły albo do Dyrektora OKE.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły (sekretariat@ckziu.waw.pl) albo do OKE.

Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej –do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej –do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.