About marcinadm

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far marcinadm has created 103 blog entries.

Terminarz egzaminów zewnętrznych w sesji Lato 2020r- część pisemna i część praktyczna

„Terminarz egzaminów zewnętrznych w sesji Lato 2020r- część pisemna i część praktyczna.

Szczegółowe listy z nazwiskami, datami i godziną egzaminów do obu części zostały przekazane drogą e-mailową oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole”.

Terminarz egzaminów w sesji lato 2020- pisemne
Terminarz egzaminów w sesji lato 2020- praktyczne

2020-06-05T19:53:57+02:005 czerwca, 2020|Aktualności|

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie z dnia 18 maja 2020r

       w sprawie:  wprowadzenia  procedury bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w czasie pandemii COVID-19,

na podstawie: Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole oraz Wytycznych GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej z dnia 15.05.2020

zarządzam, co następuje:

 • 1

         Wprowadza się procedurę bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Warszawie w czasie pandemii COVID -19 w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 – do pobrania plik pdf

2020-05-24T22:16:22+02:0024 maja, 2020|Aktualności|

Przedłużenie zajęć zdalnych do 24 maja 2020r.

Przedłużenie zajęć zdalnych do 24 maja 2020r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r.,zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19,

Informujemy iż wszystkie formy kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będą odbywały się zdalnie do 24 maja 2020r.

2020-04-27T11:14:34+02:0027 kwietnia, 2020|Aktualności|

Zawieszenie zajęć w szkole do 26 kwietnia 2020r.

W związku z wydaniem kolejnego komunikatu rządu o czasowym zawieszeniu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, informujemy że zajęcia zdalne
w szkole ulegają przedłużeniu we wszystkich formach kształcenia do dnia
26 kwietnia 2020r., z wyłączeniem wiosennej przerwy świątecznej: 9-14 kwietnia 2020r.

2020-04-10T11:00:03+02:0010 kwietnia, 2020|Aktualności|

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 24 marca 2020r.

Zarządzenie nr 3/2020

Z dnia 24 marca 2020r.

W sprawie wprowadzenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Warszawie nauczania zdalnego w okresie 25 marca- 10 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządzam, co następuje:

 • 1

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest realizowana zdalnie we wszystkich formach kształcenia. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.

 • 2

Do jej realizacji w szkole służy poczta elektroniczna wraz z udostępnionymi adresami e-mail, wybrane portale społecznościowe oraz będąca w przygotowaniu platforma do nauczania on-line, do której każdy uczestnik procesu kształcenia będzie miał umożliwiony dostęp przez szkołę.

 • 3

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie słuchaczy zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie ich możliwości psychofizycznych oraz możliwości technicznych, w zakresie posiadanego sprzętu.

 • 4

Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, zgodnie z ustalonym tygodniowym/semestralnym planem zajęć, z możliwością modyfikacji programu nauczania, gdyby były trudności w realizacji określonych efektów kształcenia. Praktyczna nauka zawodu i jej realizacja koordynowana będzie przez kierowników szkolenia praktycznego,
z możliwością przesunięcia zajęć pod koniec roku szkolnego, lub realizacji zdalnie wybranych efektów kształcenia.

 • 5

Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania i oceny postępów słuchaczy w nauce, uprzednio informując słuchaczy o wymaganiach oraz wskazując zakres materiału i termin wykonania zadania. Każdy słuchacz powinien być poinformowany o uzyskanej ocenie indywidualnie oraz o możliwości i warunkach jej poprawy.

 • 6

Nauczyciel odpowiedzialny jest za dokumentowanie pracy dydaktycznej w sposób określony przez dyrektora szkoły i przekazywanie jej w wyznaczonym terminie.

 • 7

Nauczyciele pełniący dodatkowe zadania na rzecz szkoły, oraz inne obowiązki poza dydaktyczne zobowiązani są do przygotowania indywidualnych sprawozdań i przekazania dyrektorowi w wyznaczonym terminie.

 • 8

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć ze słuchaczami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie co najmniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego.

 • 9

Wszyscy nauczyciele po zapoznaniu się z treścią zarządzenia zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej na adres:j.greda@ckziu.waw.pl, o następującej treści: ”Zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 3/2020  dyrektora szkoły, data podpis.

 • 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Warszawa 24 marca 2020r
Dyrektor szkoły: Dorota Mystkowska

2020-03-25T14:03:14+01:0025 marca, 2020|Aktualności|

Informacja dla absolwentów

Informacja dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, a chcieliby przystąpić ponownie w sesji letniej 2020r.:

Przypominamy, iż termin składania deklaracji upływa z dniem 31 marca 2020r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych z powodu stanu epidemii w Polsce, deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły: sekretariat@ckziu.waw.pl

2020-03-23T11:27:43+01:0023 marca, 2020|Aktualności|

UWAGA!

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, iż do dnia 10 kwietnia 2020r. Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Warszawie będzie pełnić dyżury telefoniczne, a wszystkie formy kształcenia będą odbywały się w tym okresie zdalnie.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22)810-46-17, oraz drogą elektroniczną: sekretariat@ckziu.waw.pl

 

2020-03-23T11:25:18+01:0023 marca, 2020|Aktualności|
Go to Top