marcinadm

Strona główna/marcinadm

About marcinadm

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far marcinadm has created 86 blog entries.

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 24 marca 2020r.

Zarządzenie nr 3/2020

Z dnia 24 marca 2020r.

W sprawie wprowadzenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Warszawie nauczania zdalnego w okresie 25 marca- 10 kwietnia 2020r.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządzam, co następuje:

  • 1

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest realizowana zdalnie we wszystkich formach kształcenia. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r.

  • 2

Do jej realizacji w szkole służy poczta elektroniczna wraz z udostępnionymi adresami e-mail, wybrane portale społecznościowe oraz będąca w przygotowaniu platforma do nauczania on-line, do której każdy uczestnik procesu kształcenia będzie miał umożliwiony dostęp przez szkołę.

  • 3

Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie słuchaczy zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie ich możliwości psychofizycznych oraz możliwości technicznych, w zakresie posiadanego sprzętu.

  • 4

Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej, zgodnie z ustalonym tygodniowym/semestralnym planem zajęć, z możliwością modyfikacji programu nauczania, gdyby były trudności w realizacji określonych efektów kształcenia. Praktyczna nauka zawodu i jej realizacja koordynowana będzie przez kierowników szkolenia praktycznego,
z możliwością przesunięcia zajęć pod koniec roku szkolnego, lub realizacji zdalnie wybranych efektów kształcenia.

  • 5

Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania i oceny postępów słuchaczy w nauce, uprzednio informując słuchaczy o wymaganiach oraz wskazując zakres materiału i termin wykonania zadania. Każdy słuchacz powinien być poinformowany o uzyskanej ocenie indywidualnie oraz o możliwości i warunkach jej poprawy.

  • 6

Nauczyciel odpowiedzialny jest za dokumentowanie pracy dydaktycznej w sposób określony przez dyrektora szkoły i przekazywanie jej w wyznaczonym terminie.

  • 7

Nauczyciele pełniący dodatkowe zadania na rzecz szkoły, oraz inne obowiązki poza dydaktyczne zobowiązani są do przygotowania indywidualnych sprawozdań i przekazania dyrektorowi w wyznaczonym terminie.

  • 8

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć ze słuchaczami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.
O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie co najmniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego.

  • 9

Wszyscy nauczyciele po zapoznaniu się z treścią zarządzenia zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej na adres:j.greda@ckziu.waw.pl, o następującej treści: ”Zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 3/2020  dyrektora szkoły, data podpis.

  • 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Warszawa 24 marca 2020r
Dyrektor szkoły: Dorota Mystkowska

2020-03-25T14:03:14+00:00 Marzec 25th, 2020|Aktualności|

Informacja dla absolwentów

Informacja dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, a chcieliby przystąpić ponownie w sesji letniej 2020r.:

Przypominamy, iż termin składania deklaracji upływa z dniem 31 marca 2020r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych z powodu stanu epidemii w Polsce, deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły: sekretariat@ckziu.waw.pl

2020-03-23T11:27:43+00:00 Marzec 23rd, 2020|Aktualności|

UWAGA!

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, iż do dnia 10 kwietnia 2020r. Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Warszawie będzie pełnić dyżury telefoniczne, a wszystkie formy kształcenia będą odbywały się w tym okresie zdalnie.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22)810-46-17, oraz drogą elektroniczną: sekretariat@ckziu.waw.pl

 

2020-03-23T11:25:18+00:00 Marzec 23rd, 2020|Aktualności|

Komunikat CKE

Zgodnie z INFORMACJĄ Dyrektora CKE z dnia 18.03.2020r. wyniki egzaminu przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 zostaną przekazane zdającym 20 marca 2020r.(piątek) ok.godziny 10.00:

–  kwalifikacje „jednoliterowe” w sposób określony przez Dyrektora danej szkoły/placówki,

–  kwalifikacje „dwuliterowe” w formie sms lub e-maila.

Jednocześnie informujemy, że ani okręgowe komisje egzaminacyjne ani CKE nie mogą telefonicznie przekazywać informacji o wynikach egzaminu danego zdającego.

 

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 do 31 marca 2020r do Dyrektora macierzystej szkoły albo do Dyrektora OKE.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły (sekretariat@ckziu.waw.pl) albo do OKE.

Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej –do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej –do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

2020-03-19T16:05:10+00:00 Marzec 19th, 2020|Aktualności|

UWAGA!!!

W związku z decyzją MEN o ograniczeniu funkcjonowania szkoły
i placówek oświatowych,

Informujemy iż w dniach: 16 do 25 marca 2020 r. na teren budynku szkoły będą mogli wchodzić wyłącznie pracownicy administracji i obsługi oraz pracownicy poczty i przesyłek kurierskich.

Sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur telefoniczny

Wszystkich zainteresowanych, w tym kandydatów do CKU zapraszamy do kontaktu pod numerem:

(22) 810-46-17 oraz za pomocą e-mail: sekretariat@ckziu.waw.pl

Nauczyciele CKZiU będą w stałym kontakcie ze słuchaczami i będą dostarczać im materiały edukacyjne drogą elektronicznej do samodzielnej nauki w domu.

2020-03-12T14:25:19+00:00 Marzec 12th, 2020|Aktualności|

OGŁOSZENIE

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem  Ministerstwa Edukacji Narodowej, wszystkie zajęcia dydaktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020r.

Nauczyciele i Słuchacze będą na bieżąco informowani o dalszych działaniach, w tym metodach prowadzenia zajęć na odległość.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości na poczcie elektronicznej.

2020-03-11T21:41:14+00:00 Marzec 11th, 2020|Aktualności|

ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA!

­

2 marca 2020 r.

 

ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA!

 

Ścieżki rowerowe, sprzęt medyczny, akcje profilaktyczne dla mieszkańców czy warsztaty z rękodzieła to tylko kilka z wielu pomysłów, jakie mają szansę na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.  Nabór projektów właśnie wystartował i potrwa do 31 marca. W puli jest 25 mln zł.

Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

 

– Budżet Obywatelski Mazowsza aktywizuje i integruje, a także daje nam swobodę w wyborze najważniejszych dla nas przedsięwzięć. Oddajemy mieszkańcom głos i inicjatywę, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, co jest potrzebne – podkreśla marszałek Adam Struzik. I dodaje, że dzięki inicjatywie samorząd chce poznać i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców zarówno dużych miast, jak i najmniejszych miejscowości. – Zachęcam do współdecydowania o tym, co będzie realizowane w regionie, zgłaszania swoich projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza, bo można nie tylko zmienić swoją małą ojczyznę, ale też sprawić, by wszystkim żyło się lepiej, a Mazowsze rozwijało się i piękniało.

JAKA JEST PULA ŚRODKÓW?

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pule podregionalne20 proc.  (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

WAŻNE TERMINY

·          2-31 marca 2020 r.                – nabór projektów

·          1 kwietnia-29 maja 2020 r.    – ocena projektów

·          20 lipca-16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów

·          do 31 sierpnia 2020 r.           – wyniki głosowania

·          rok 2021                                 – realizacja projektów

 

Nabór potrwa od 2 do 31 marca. Następnie wszystkie wnioski będą oceniane. Potem powstanie wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych ocenionych negatywnie. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Ostatnim etapem będzie głosowanie, podczas którego Mazowszanie zdecydują, jakie inicjatywy będą w przyszłym roku realizowane w ramach BOM. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby małoletniej głos oddaje jej przedstawiciel ustawowy. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej. Mieszkańcy bez dostępu do komputera lub internetu będą mogli oddać głos, korzystając ze specjalnie w tym celu przygotowanych stanowisk w siedzibie urzędu i w delegaturach.  Ostateczną listę wybranych projektów poznamy pod koniec sierpnia.

JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ?

 

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

 

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602,

kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

2020-03-06T23:56:20+00:00 Marzec 6th, 2020|Aktualności|

STREFA WIEDZY W MEDYKU

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy w naszej szkole cykl bezpłatnych, otwartych wykładów i spotkań z profesjonalistami.

Serdecznie zapraszamy słuchaczy, nauczycieli i pracowników CKZiU oraz wszystkie zainteresowane osoby spoza szkoły .

Pierwszy inauguracyjny wykład, który poprowadzi dr Ryszard Mikołajewski– znakomity wykładowca na kierunku protetyk słuchu, odbędzie się już 20 stycznia 2020r. (poniedziałek).

Zapraszamy!

2020-01-08T08:58:36+00:00 Styczeń 8th, 2020|Aktualności|

Kursy kwalifikacyjne – Opiekun medyczny

Trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe, m.in. w zawodzie opiekun medyczny. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.
Utworzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w danym zawodzie uzależnione jest od ilości osób chętnych – wynosi co najmniej 20 osób.
Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.
Kontakt:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grenadierów 30a, pokój 26 lub sekretariat. Dzielnica Praga-Południe
tel. 22 810 46 17 wewnętrzny 26 lub 21

http://ckziu.waw.pl/kursy/

2019-12-20T10:48:19+00:00 Grudzień 20th, 2019|Aktualności|

REKRUTACJA ZIMOWA

Medyczna Szkoła Policealna nr 4 im. prof. E. Biernackiego ogłasza REKRUTACJĘ ZIMOWĄ :
Terapeuta zajęciowy
Technik masażysta
Ortoptystka
Opiekunka dziecięca
Opiekun medyczny
Technik sterylizacji medycznej
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik elektroniki i informatyki medycznej – NOWY ZAWÓD

2019-12-02T11:29:10+00:00 Grudzień 2nd, 2019|Aktualności|